Students Section

Janta Vidyalay Abhona Student Information

2017-2018  30/9/2017

<ªÉkÉÉ

Ê´ÉtÉlÉÔ

BEÚòhÉ

 Ê´ÉtÉlÉÔ ºÉÆJªÉÉ

´ÉMÉÇ Ê¶ÉIÉEòÉÆSÉä xÉÉÆ´É

¨ÉÖ±Éä

¨ÉÖ±ÉÒ

{±Éä OÉÖ{É

10

6

16

¸ÉÒ¨ÉiÉÒ. {Éä`öEò®ú B.BºÉ

VªÉÖ.EäòVÉÒ

30

31

61

¸ÉÒ¨ÉiÉÒ. {É`öÉbä÷ ºÉÒ.´½þÒ.

ʺÉ.EäòVÉÒ

25

20

45

¸ÉÒ. ¦ÉÉäªÉä B±É.Eäò.

1 ±ÉÒ

19

11

30

¸ÉÒ. ¡òºÉɳäý ´ÉɪÉ.VÉÒ.

2 ®úÒ

14

12

26

¸ÉÒ. xÉÉ`äö ¤ÉÒ.BSÉ.

3 ®úÒ

14

9

23

¸ÉÒ. ¤ÉÉä®úºÉä ´½þÒ.VÉÒ.

4 lÉÒ

7

13

20

¸ÉÒ. VÉÉvÉ´É ´ÉɪÉ.+É®ú.

5 ´ÉÒ  

3

4

7

¸ÉÒ. ¤ÉÉä®úºÉä B¨É.VÉÒ.

5 ´ÉÒ  +

43

55

98

¸ÉÒ¨ÉiÉÒ. +Éʽþ®äú BºÉ.´½þÒ.

¤É

45

41

86

¸ÉÒ¨ÉiÉÒ. JÉƤÉÉ<ÇiÉ BSÉ.´½þÒ.

6 ´ÉÒ  +

44

38

82

¸ÉÒ. ´ÉÉPɨÉÉ®äú VÉä.BSÉ.

¤É

42

50

92

¸ÉÒ. ¨É®úÉ`äö b÷Ò.B±É.

7 ´ÉÒ  +

26

28

54

¸ÉÒ¨ÉiÉÒ. JÉè®úhÉÉ®ú {ÉÒ.{ÉÒ.

¤É

38

42

80

¸ÉÒ. ºÉÉènùÉhÉä B¨É.´½þÒ.

8 ´ÉÒ  +

47

43

90

¸ÉÒ. SÉ´½ÉhÉ b÷Ò.B¨É.

¤É

58

47

105

¸ÉÒ. ºÉÉäxÉ´ÉhÉä VÉä.Eäò.

53

54

107

¸ÉÒ¨ÉiÉÒ. ¨ÉÉäMÉ±É BºÉ.¤ÉÒ.

9 ´ÉÒ  +

58

40

98

¸ÉÒ. ¨ÉÉä®äú b÷Ò.{ÉÒ.

¤É

57

52

109

¸ÉÒ. VÉÉvÉ´É b÷Ò.´½þÒ .

62

55

117

¸ÉÒ. SÉÉèvÉ®úÒ BºÉ.BºÉ.

10 ´ÉÒ +

40

23

63

¸ÉÒ. Eäò±ÉÉ ºÉÒ.VÉÒ.

¤É

58

51

109

¸ÉÒ¨ÉiÉÒ. ÊZÉ®ú´Éɳý BºÉ.b÷Ò.

59

56

115

¸ÉÒ. ¤ÉÉäb÷Eäò {ÉÒ.{ÉÒ.

11 ´ÉÒ +

50

50

100

¸ÉÒ. näù¶É¨ÉÖJÉ Eäò.Eäò.

¤É

59

42

101

 

50

50

100

¸ÉÒ. ¤ÉÉä´ÉÉ BºÉ.BºÉ.

45

53

98

¸ÉÒ. iɱɴÉÉ®äú ´½þÒ.b÷Ò.

ºÉƪÉÖCiÉ

50

50

100

¸ÉÒ. JÉÖ®úEÖò]äõ VÉÒ.BxÉ.

Ê´ÉYÉÉxÉ

56

38

94

¸ÉÒ¨ÉiÉÒ. MÉ°üb÷ BºÉ.Eäò.

12 ´ÉÒ +

41

46

87

¸ÉÒ. ¶ÉÉnÖÇù±É Eäò.´ÉɪÉ.

¤É

45

45

90

¸ÉÒ. {É®únäù¶ÉÒ B¨É.¤ÉÒ.

43

51

94

¸ÉÒ¨ÉiÉÒ. ½þÉb÷{Éä B¨É.ºÉÒ.

49

43

92

¸ÉÒ¨ÉiÉÒ. +ÉSÉɪÉÇ ´½þÒ.ºÉÒ.

ºÉƪÉÖCiÉ

40

56

96

¸ÉÒ. +ɽäþ®ú BºÉ.¤ÉÒ.

Ê´ÉYÉÉxÉ

54

42

96

¸ÉÒ. ºÉÉäxÉ´ÉhÉä b÷Ò.BxÉ.

 

 

 

0

 

11 ´ÉÒ ÊEò.EòÉè.

50

40

90

 

12 ´ÉÒ ÊEò.EòÉè.

47

29

76

 

 

 

 

2947